زن جوان با تعجبی گفت: جالبه! پس چرا تلویزیون پخش نمی‌کنه. میدونید چیه، واقعیتش من خودم رهبر رو دوستشون دارم ولی خوب هر کسی یه چیزی میگه دیگه؛ از طرفی هم این گشت ارشادی ها طور دیگه برخورد میکنن...
گناه بدحجابی، مانند گناهانی كه شخص در تنهایی انجام می‌دهد نیست، كه ضرر آن تنها متوجه خود انسان باشد. ضررگناه اجتماعی چنین انسان‌هایی مانند ضرر آن كسی است كه وسط دریا کشتی را سوراخ كند و بگوید من تنها جای خود را سوراخ می‌کنم.
قدر مسلم این است که مهریه آن حضرت بیشتر از ۵۰۰ درهم و کمتر از ۴۰۰ درهم نبوده است، و این مقدار -پانصد درهم- عبارت از مقدار مهریه‌ای است که رسول خدا(ص) برای کلیه زنان و دخترانش تعیین نموده و از آن تعبیر به مهر السنه هم می‌شود.
عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
بررسی‌ها نشان می‌دهد کتاب خواندن در بین سرآمدان کسب و کار ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد.
وقتی پاکی وجودت را از نگاه های چرکین می پوشانی...